Cenaze İşleri Nasıl Yapılır ? - Ucuz Mezar Yapımı

Cenaze İşleri Nasıl Yapılır ?

10/11/2012

Belediye Tabiplerinden, Hastanelerden veya Adli Tıp Kurumu’ndan alınan “Gömme izin kağıdı”, Hava limanları doktorlarından alınan “Defin Raporu” ile en yakın cenaze işleri şefliğimize müracaat edilir. Cenaze işleri şefliğimiz tarafından müsait olan mezarlıktan mezar yeri tahsisi yapılır. Cenaze yakını vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda cenazenin evden, hastaneden, havalimanından alınması, cami veya müdürlüğümüzün gasilhanelerine nakledilmesi, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, tabuta konması,cenaze aracına konması, istenilen camiye nakledilmesi, camide cenaze namazının kılınması, cenazenin camiden mezarlığa nakledilmesi, mezar yerinin usulüne uygun şekilde kazılması ve hazırlanması, mezar lahitli ise lahit kapaklarının açılması, cenazenin mezara indirilmesi, lahit kapağının konması ile cenaze defni anındaki tüm dini vecibeler ve hizmetler, kurum personeli ve ilgili şirket personeli tarafından itina ile yerine getirilir. Cenaze anında yapılan bu hizmetler-dini vecibeler ( mezar yeri bedeli hariç ) tamamen ÜCRETSİZDİR.

Hizmetlerimizin ifasında görev alan personellerimiz(Kazıcılar, mezarlık korucuları, cenaze yıkayıcıları, imamlar, şöförler, güvenlik personeli v.b.) maaşlarını Belediyeden veya Belediyeye ihale ile iş yapan şirketlerden almaktadırlar.

Cenaze iş ve işlemleri sırasında veya sonrasında vatandaşlarımızın, gelenek ve örfümüze yanlış olarak yerleşmiş olan bahşiş, ıskat veya helallik adı altında personelimize ödeme yapmamaları, kurumumuzun daha verimli hizmet sunmasını sağlayacaktır.

Normal nedenlerle hastanede meydana gelen ölümlerde yapılacak işlemler

a-      Hastane ve diğer sağlık müesseselerinde ölenlere ait defin ruhsatlarının müessesenin Müdür ve Baş Tabibi tarafından verilmesi, usulüne uygun olarak resmi tabipler tarafından tasdik edilmesi yasal zorunluluktur.

b-      Resmi Tabipler tarafından tasdik edilmeden, Hastane ve diğer sağlık müesseseleri Müdür ve Baş Tabibince, ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği, resmi tabip tarafından tasdik edilmeyen defin ruhsatları ile hiçbir cenazenin defin edilmemesi, nakledilmemesi, mezarlıklara kabul edilmemesi yasa gereğidir.
c- Yukarıda izah edildiği şekilde, resmi tabipler tarafından verilen veya tasdik edilen gömme izin kağıdı (defin ruhsatını) alan cenaze yakını vatandaşlarımız müdürlüğümüze bağlı, kendilerine en yakın Cenaze İşleri Şefliklerinden birine şahsen müracaat ederler.

Adli Nedenlere Dayalı Ölümlerde İşlemler

Adli bir neden ile ölüm olayı meydana gelmiş ise savcılığın incelemesini müteakip, savcının ve doktorun imzası ve kaşesinin bulunduğu “Defin Raporu” ile müdürlüğümüze cenaze nakledilir, en yakın cenaze şefliğimizde işlemleri başlatılır.

Adli Tıp Kurumu Morgunda bekletilen cenazeler ise Adli Tıp Kurumunca gönderilen defin ruhsatları ile yukarıda açıklanan şekilde defin edilirler.

Defin Esnasında İsteyebileceğiniz Ek İşlemler

Cenazenin tabutlu defin edilmesi istenir ise; ücret tarifesinde belirlenen tabut bedeli, defin işlemi esnasında cenaze yakınlarından makbuz karşılığı peşin tahsil edilir. Eğer cenaze, Müdürlük onaylı mezarlık alanlarına defin edilmek istenirse; o mezarlıkta ücret tarifesinde belirtilen “Cenaze için bir kişilik mezar yeri bedeli” peşin tahsil edilerek, Mezar Yeri Kullanma Belgesi verilir ve defin işlemi yapılır.

Cenazenin defin edileceği mezar yerinin lahit yapılması talep edilir ise; yine cenaze yakınından, ücret tarifesinde belirtilen lahit bedeli makbuz karşılığı peşin tahsil edilerek, lahit mezar yaptırılıp, cenaze defin edilir.

Eğer cenaze daha önceden boş mezar yeri satın alınmış bir mezara defin edilmek istenir ise; önceden satın alınmış olan boş mezar yerinin, mezar yeri kullanma belgesi aslının, defin işlemleri sırasında Cenaze İşleri Şefliklerimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Cenazenin, daha önceden ölmüş bir yakınının üstüne defin edilmesi talep edilirse; ikinci defnin yapılabilmesi için en son gömü tarihinden asgari 5 (beş) yıl geçmiş olması şartı aranır. Ayrıca mezar yerinin de satın alınmış olması gerekmektedir. Bunun için de mezar yerinin kullanma belgesi aslının ibraz edilmesi gerekir.

Mezar yeri kullanma hakkını almış olan kişi, kendi mezar yerine(boş veya dolu) akrabalarından ölenlerin defin edilmesini talep edecek olursa; Nüfus Kağıdı aslı ve mezar yeri kullanma belgesi aslı ile Cenaze İşleri Şefliğimize bir dilekçe ile bizzat müracaat ederek ve dilekçe ekinde de mezar yeri kullanma belgesinin fotokopisi ile nüfus cüzdanının fotokopisini de ekleyerek, müdürlüğümüze ibraz edecektir.

Cenazenin Defin Edileceği Mezarlık Alanının Seçilmesi

Müdürlüğümüz yetkilileri mümkün olduğunca vatandaşlarımızın talebi doğrultusundaki mezarlıklara cenaze defin edilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak ilimiz merkezindeki mezarlıklarda aile kabri dışında açıktan cenaze defnine müsait alanlar kalmadığından, gömüye açık olan ve mümkün olduğunca da vatandaşlarımızı memnun edecek mezarlıklara gömü yapılmaktadır.

Defin İşlemlerinden Sonra Yapılacak İşlemler

a)- Cenaze, Müdürlük Onaylı veya Parselasyonlu mezarlıklara defin edilmiş ise;

Cenaze yakınları, cenaze anında, mezarlık alanının bağlı bulunduğu Bölge Müdür Yardımcılığı’nda, her yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmiş, Valilik Makamınca onaylanmış ücret tarifesindeki bedeli, nakit ve peşin olarak makbuz karşılığı ödeyerek, (en yakın Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ölen kişiye ait vukuatlı nüfus kağıdı örneğinde kayıtlı olan, sırası ile; eşi, çocukları, annesi - babası veya kardeşleri adına tanzim edilecek) mezar yeri kullanma belgesini alırlar.

Defin tarihinden itibaren asgari üç ay geçtikten sonra, cenaze yakını vatandaşlarımız mezar yeri kullanma belgesi aslı ile Bölge Müdür Yardımcılığımıza müracaat ederek mezar inşaatını yaptırmak üzere inşaat yaptırma ruhsatı alırlar. Bölge Müdür Yardımcılığımız mezar yeri kullanma belgesini bir ay süreli alıkoyarak, mezar yeri yaptırma ruhsatını verir. Vatandaşlarımız 1 ay içerisinde mezar yerlerinin inşaatını yaptırıp, mezarlıktaki görevlilerimize ruhsatı imzalatıp, defter kaydını yaptırıp, inşaat ruhsatı ile Bölge Müdür Yardımcılığı’na müracaat ederek Mezar Yeri Kullanma Belgelerine inşaatın yapıldığını da işleterek, belgeyi geri alırlar.

b)- Cenaze, Sıra mezarlıkta(Parselasyonsuz) defin edilmiş ise;

Cenaze yakınları, cenazenin defin tarihinden 15 gün sonra, mezarlık alanının bağlı bulunduğu Bölge Müdür Yardımcılığı’na bizzat müracaat ederek, her yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmiş, Valilik Makamınca onaylanmış ücret tarifesindeki bedeli, nakit ve peşin olarak makbuz karşılığı ödeyerek, (en yakın Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ölen kişiye ait vukuatlı nüfus kağıdı örneğinde kayıtlı olan, sırası ile; eşi, çocukları, annesi - babası veya kardeşleri adına tanzim edilecek) mezar yeri kullanma belgesini alırlar.

Defin tarihinden itibaren asgari üç ay geçtikten sonra, cenaze yakını vatandaşlarımız mezar yeri kullanma belgesi aslı ile Bölge Müdür Yardımcılığımıza müracaat ederek mezar inşaatını yaptırmak üzere inşaat yaptırma ruhsatı alırlar. Bölge Müdür Yardımcılığımız mezar yeri kullanma belgesini bir ay süreli alıkoyarak, mezar yeri yaptırma ruhsatını verir. Vatandaşlarımız 1 ay içerisinde mezar yerlerinin inşaatını yaptırıp, mezarlıktaki görevlilerimize ruhsatı imzalatıp, defter kaydını yaptırıp, inşaat ruhsatı ile Bölge Müdür Yardımcılığı’na müracaat ederek Mezar Yeri Kullanma Belgelerine inşaatın yapıldığını da işleterek, belgeyi geri alırlar.

Sıra mezarlıklarda mezar yeri kullanma belgesi almayan veya mezar yeri kullanma belgesi alınmış dahi olsa 5 (Beş) yıl içerisinde mezar yerini yaptırmayan vatandaşların, mezar yerine Müdürlüğümüz cenaze defni yapar ve ilgilisine bu yere karşı mezar yeri tahsis etmez.(Yönetmeliğimizin 5. maddesinin “ l “ bendi gereği)

c)- Mezar Yerinin   İnşaatının Yapılması;

Mezar yeri kullanma belgesi ile mezar yerinin kullanma hakkını satın alan vatandaşlarımız 5 (Beş)yıl içerisinde Müdürlüğümüz Bölge Müdür Yardımcılıklarından yukarıda bahsedildiği şekilde, mezar yeri yaptırma ruhsatı alarak, mezar yerlerini ya kendileri bizzat yapar veya Müdürlüğümüzden her yıl çalışma ruhsatı almış, mezarlıklarda mezar inşaatı yapan ruhsatlı ustalara mezarlarını yaptırırlar. Vatandaşlar, kendileri de mezarlarını yapabilir veya ruhsatlı taşçılar dışında bir inşaat ustasına da yaptırabilirler. Bu aşamada kullanma belgesi sahibi, ruhsat bedelinin iki katını ödemek durumundadır.

Diğer önemli bir husus ise, Mezar Yeri Kullanma Belgesindeki mezar ölçüleri dışında mezar yeri çevirenlerin mezar yerleri yıktırılır veya cezalı satış yapılır.

Boş mezar yerleri, ölçüleri içerisinde kalmak şartı ile, ücret tarifesindeki kat farkı ücreti alınmak suretiyle katlı yapılabilir. Vatandaşlarımızın mezar inşaat ruhsatı alırken bu durumu beyan etmeleri gerekir. Mezar Yeri İnşaat ruhsatı almış vatandaşlarımızın 1 ay içerisinde mezar inşaatlarını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yeni ruhsat almaları gerekir.